عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
بختياري ها به تاريخ خود توجه كنند

متاسفانه در نشريات ،برنامه هاي تلويزيوني و حتي كتاب هاي درسي به تاريخ و فرهنگ بختياري ها كم توجهي شده و گاهي عمدا اهانت مي شود حتي نقش آن هادر خيزش مشروطه ناديده گرفته مي شود وبه سرداران بزرگي چون سرداراسعد تهمت هاي ناروايي زده شده و بي احترامي مي شود.

آيا از خود پرسيده ايد چرا ؟؟؟؟

آيا ما مورخ و تاريخ دان نداريم يا به گذشته ي خود بي توجه شده ايم .

شما چه نظري داريد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٩/۱٢ - عباس قنبري عديوي