عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
کجا می رویم؟

با این همه کبکبه ودب دبه کجا می رویم . فقط حرف و حرف . در اقتصادو اجتماع وعلم و... که هنری از خود نشان ندادیم دین و باورهای ایمانی خود را فدای ارزش های سیاسی و زود گذر نکنیم.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۳/٢٧ - عباس قنبري عديوي