عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
یک مثل بختیاری

مصداق های امروز این مثل را در کجا می توان یافت؟

پشت مالون پیش مال

پیش مالون پشت مال

لطفا دیدگاه خود را بنویسید.

متشکرم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٥/٧ - عباس قنبري عديوي