عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
یاد شهیدان اندیمشک به خیر!

دریادداشتی که دوست ارجمندی که نمی شناسمش برایم گذاشت با وب نوشتی آشنا شدم که زندگی نامه وخاطره های خوش دوران جنگ را برایم زنده کرد . دوستان شهیدم را فرایادآورد و  برای زیارت چهره های آسمانیشان با اشک وضو ساختم دل را به حریم آن دوران بردم که همه شهرجوان بود ومردم گویی همه فامیل بودند کسی دنبال ماشین وخانه وزمین اضافه و... نبود . از جبار قلاوند ویوسف قنبری، عزیز محمودی ومحمد رضا فردچیان ومعلم عزیزم جواد زیودار و... یادکرد هم چنین محمد قاسم زاده را به یاد آوردم که در اتحادیه انجمن اسلامی وسپاه وجهاد و... همه جا حاضربود با بچه ها مهربان وصمیمی بود گویی برادر بزرگی بود که به لباس وراه رفتن و درس خواندن آدم تذکر می داد به یاد میرسامی، پاپی ، بیرالوندو چهارلنگ وگندمی ورشنو .....افتادم وآن شهر را فرایادآوردم که شاید اگر امروز آنجا بروم کمتر کسی مر بشناسد ومن هم کمتر کسی را...!!! نه خدایا مارا چه می شود. 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٩/٢٥ - عباس قنبري عديوي