عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
وقتی که خیلی دیر است.

هنوز راه را برعبور آب نبستند

وچشمه ها

جوشان وپر هیاهو

از میان دشت می گذرند.

و من آدم هایی را می بینم که با رخت سرخ

آب را زنجیر می کنند و هوا را اسیر .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/٢۳ - عباس قنبري عديوي