عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
برای دل جويی !!

امشب همایون اختری در خون شناور می شود **امشب تهی از مرد حق محراب ومنبر می شود

شیر خداجان می دهد جان رابه جانان می دهد **خوش حال وخندان می دهد با حق برابر می شود .

ای علی توکیستی چیستی کجایی ؟؟

مادرپیشگاه شورآفرین تو خدارا بهتر شناختیم

من دلم می سوزد من دلم می پوسد من گل خاطره از دشت دلم می روید ....

منوببخش خدای من خودت عشق علی رو تودلم گذاشتی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢۱ - عباس قنبري عديوي