عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
يک مثل هندی !

کسی نیست که همه چیز را بداند .کسی نیست که چیزی نداند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٢ - عباس قنبري عديوي