عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
مثل انگليسی

امروز از آن تو فردا از آن من .

در مثلهای خودمان هم داریم که (همیشه شعبان !یک بار هم رمضان )

در فرهنگ بختیاری هم داریم :

گاگاهی اتته شمبه به نوروز (همیشه اوضاع برابر میل تو نیست )

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٦ - عباس قنبري عديوي