عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
درمکتب سعدی

چوخواهی که نامت بود جاودان             مکن نام نیک بزرگان نهان

*چوخشم آیدت برگناه کسی              تامل کنش در عقوبت بسی

*چوبد ناپسند ؟آیدت خود مکن             پس آن گه به همسایه گو بد مکن

جوهر اگر در خلاب افتد هم چنان نفیس است وغبار اگر به فلک رسد همان خسیس.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢٩ - عباس قنبري عديوي