عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
تاخير ما !!!

مدتی این مثنوی تاخیر شد                   مهلتی باید که تاخون شیر شد

این تاخیر نشان مشغله من بود نه فراموشی دوستان .

باز با ما باشید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٩ - عباس قنبري عديوي