عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
۱۳ آبان گرامی باد.

سال روز سیزده آبان روز دانش آموز ومبارزه علیه استکبار جهانی گرامی باد.

برشهدای این نهضت بزرگ درود.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/۱٢ - عباس قنبري عديوي