عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
چند جمله شهيدانه

چند جمله از شهید رجب بیگی :

خدایا به ما پرواز را بیاموزتا مرغ دست آموز نشویم

پیشانی برخاک نهادن آسان است دل از خاک برداشتن دشوار است .

روی هر عبارت ۲دقیقه فکر کنیم .

برروح شهیدان به خون خفته ی انقلاب صلوات.

التماس دعا........................................................................................................................................خیلی ارادت  

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۳ - عباس قنبري عديوي