عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
ايا می دونی؟

آیا می دونی:

برای اولین بارشورای امنیت درباره ی ما این گونه عمل کرده است ؟

علت چیه ؟؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ - عباس قنبري عديوي