عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
سال نو مبارك

سال نوبر ايرانيان فرخنده و مبارك باد .اميدوارم اتحاد ووحدت ملي بيش تر از گذشته در عمل اتفاق بيافتد.

سال نورابالبخند وعشق به يكديگر آغاز كنيم نه در حد تعارف و شعار.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱۱ - عباس قنبري عديوي