عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
ساعت را تغيير دهيد!!!!!

هرچه كارشناسان گفتند :

آقا ساعتو تغيير بدين و قصه بانك ها رو تكرار نكنيد كسي گوش نداد تا مجلس با حساسيت وقت گذاشت و يك فوريتو تصويب كرد كه ساعت تغيير كند......

سووال اينجاست :

آيا اين مورد اظهر من الشمس نبود كه بعضي ها روي نظر خود ايستاده وپاي خود رايي را در كفش تنگ خويشتن كرده كه الا حرف ما چيزي نيست .

منتظريم مجلس وقت خودرابه كارهاي مهم و اساسي مسايل داخلي و خارجي معطوف كند نه يك مورد بسيار معمولي را ....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢۳ - عباس قنبري عديوي