عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
در باور های ساده

وقتی در باور خود به جستجو

نشستم آب برایم بی وزن تر بود

هوا در رویای من

تشکی بود که برای نرمی آن

پر قو را مثال می زدم

امروز

چشم هم دیگر برای بیداری

گوش نمی سپارد

و دل

بی دل تر از همیشه

بیقرار لحظه هاست

با من بخوان و قصه ی

مرا تکرار کن .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٤ - عباس قنبري عديوي