عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
امام حماسه ها

خرداد با كوچ امام خمينى تداعى مى شود و خرداد كه پر از حماسه هاى بزرگ است ياد آور امام بزرگ ماست.

ياد او گرامى باد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۱۱ - عباس قنبري عديوي