عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
سلامت ميكنم....

لحظه دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام مستم

باز می لرزد دلم دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم

های!نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ!

های نپریشی صفای زلفکم را  دست!

و آبرویم را نریزی دل!

ای نخورده مست!

لحظه ی دیدار نزدیک است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۱٢ - عباس قنبري عديوي