عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
شاملو

.دوست ات می دارم بی آن که بخواهم ات
سال گشته گی ست این
که به خود درپیچی ابروار
بغری بی آنکه بباری؟
سال گشته گی ست این
که بخواهی اش
بی این که بیفشاری اش؟
سال گشته گی ست این؟
خواستن اش
تمنای هر رگ
بی آن که درمیان باشد
خواهشی حتا؟
نهایت عاشقی ست این؟
آن وعده ی دیدار در فراسوی پیکرها؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۱۳ - عباس قنبري عديوي