عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
يك بيت براى دوستان

احساس مىكنم كه دلم مانده پيش تو

دل نه وجود كامل من مانده پيش تو 

از استاد مريد محمدى

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۱۸ - عباس قنبري عديوي