عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
معرفی وبگاه های بختياری

معرفی بیش از ۵۰وبگاه ووبلاگ بختیاری در هفته نامه زاگرس ایران

 با وبلاگ گوویل بختیارینه بجوریم نهلین گوویلتون به ولات غربت بوون .

دست بدین به یک یاعلی بگوین که روز روز هیجاره

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۳٠ - عباس قنبري عديوي