عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
ما براي معرفي بختياري ها چه كرديم؟

آيا باخودانديشيده ايم كه تا كنون با اين همه امكان رسانه اي براي اين قوم بزرگ چه كرده ايم ؟

بااين اينترنت ، ماهواره  ، روزنامه و... چقدر به اين فرهنگ و ادبيات غني كمك كرده ايم؟

اكنون دير نشده است ...قنبري و كياني

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٧/۱ - عباس قنبري عديوي