عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
براي اين عشاير؟

براي اين عشاير سخت كوش وزندگي پر دردسر چه كساني مي انديشند؟

عشاير بختياري

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱۱/٢ - عباس قنبري عديوي