عباس قنبرى عديوى - سلام هم تبار
عکس زهره یا ونوس یا آناهید - بیدخت

تقابل ماه وزهره

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٢/۱٤ - عباس قنبري عديوي