درمکتب سعدی

چوخواهی که نامت بود جاودان             مکن نام نیک بزرگان نهان

*چوخشم آیدت برگناه کسی              تامل کنش در عقوبت بسی

*چوبد ناپسند ؟آیدت خود مکن             پس آن گه به همسایه گو بد مکن

جوهر اگر در خلاب افتد هم چنان نفیس است وغبار اگر به فلک رسد همان خسیس.

/ 0 نظر / 4 بازدید