شوراها وانتخاب

انتخابات شوراي شهر آغاز شده و ما دراين گوشه ي ايران -شهركرد-به افراد زير راي خواهيم داد.

۱-علي محمودي

۲-سيامك سليماني

۳-پريچهر سلطاني

۴-محمدزمان كريمي

۵- سياوش فرهادي

و دونفرديگر كه اعلام خواهيم كرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید