از امثال آسيايی

یک مثل هندی می گوید :مهارت در پند دادن به دیگران یک امر عادی است نادر آن کسی است که خود نیز به فضیلتی که می تواند موعظه کند عمل می کند.

در ادب فارسی نیز اشعار گویندگان در این مضمون بسیاراست

سعدی بزرگ می فرماید:

ترک دنیا به مردم آموزند         خویشتن سیم و غله اندوزند

عالمی را که گفت باشد وبس     هرچه گوید نگیرد اندر کس

عالم آن کس بود که بد نکند       نه بگوید به خلق وخود نکند

گلستان -یوسفی -ص ۱۰۳

/ 0 نظر / 10 بازدید