/ 2 نظر / 12 بازدید
نريمان شيوندی دانشجوی مهندسی منابع طبيعی

همه بر این معتقدیم که بختیاریها در سالهای جنگ حق علیه باطل چه رشادتهایی از خود نشان دادند و در اینجا سلام می فرستیم بر شهدای عزیز بختیاری سلام بر دلاور مردان خط خورشيد سلام بر يادگاران سالهای عشق و حماسه سلام بر بدنهای آغشته به خون سلام بر گورهای بی جنازه سلام بر شهيدان گمنام و پر آوازه سلام بر قبرهای بی مادر سلام بر اجساد جا مانده در سنگر سلام بر درياهای دل خسته سلام بر آتش فشانهای لب بسته سلام بر سيمرغان پر شکسته سلام بر شهيدان خيبر و بدر سلام بر فجرآفرينان والفجر

نريمان شيوندی دانشجوی مهندسی منابع طبيعی

همه بر این معتقدیم که عشایر در سالهای جنگ حق علیه باطل چه رشادتهایی از خود نشان دادند و در اینجا سلام می فرستیم بر شهدای عزیز بختیاری سلام بر دلاور مردان خط خورشيد سلام بر يادگاران سالهای عشق و حماسه سلام بر بدنهای آغشته به خون سلام بر گورهای بی جنازه سلام بر شهيدان گمنام و پر آوازه سلام بر قبرهای بی مادر سلام بر اجساد جا مانده در سنگر سلام بر درياهای دل خسته سلام بر آتش فشانهای لب بسته سلام بر سيمرغان پر شکسته سلام بر شهيدان خيبر و بدر سلام بر فجرآفرينان والفجر