شعری از سیف فرغانی!

هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد **هم رونق زمان شما نیز بگذرد/

 وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب **بردولت آشیان شما نیز بگذرد /

باد خزان نکبت ایام ناگهان **برباغ وبوستان شما نیز بگذرد/

 آب اجل که هست گلوگیر خاص وعام **برحلق وبردهان شما نیز بگذرد/

 ای تیغتان چونیزه برای ستم دراز **این تیزی سنان شما نیز بگذرد/

 چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد **بیداد ظالمان شما نیز بگذرد/

 در مملکت چو غرش شیران گذشت ورفت **این عوعو سگان شما نیز بگذرد/

 آن کس که اسب داشت غبارش فرونشست **گرد سم خران شما نیز بگذرد /

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت **هم برچراغدان شما نیز بگذرد/

 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت **ناچار کاروان شما نیزبگذرد /

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن **تاثیر اختران شمانیز بگذرد/

 این نوبت از کسان به شما نا کسان رسید**نوبت زناکسان شما نیز بگذرد/

 بیش از دوروز بود از آن دگرکسان **بعداز دوروز از آن شما نیزبگذرد/

 برتیر جورتان زتحمل سپر کنیم **تاسختی کمان شما نیز بگذرد /

درباغ دولت دگران بودمدتی**این گل زگلستان شما نیز بگذرد/

 آبیست ایستاده درین خانه مال وجاه **این آب ناروان شما نیز بگذرد/

 ای تورمه سپرده به چوپان گرگ طبع **این گرگی شبان شما نیز بگذرد/

 پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست **هم برپیادگان شما نیز بگذرد/

 ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف **یک روز برزبان شما نیز بگذرد

/ 0 نظر / 7 بازدید