خوشتر از شعر حافظ!!!

خوش تر از شعر تو ندیدم حافظ       به قرآنی که اندر سینه داری

*خواجه حافظ شیرازی ملقب به لسان الغیب متولد ۷۲۶ه.ق.درشیراز است .می گویند تا ۲۱سالگی بی سواد بوده ؟ویا شاگرد خبازی بوده و....وخیلی حرف ها که :

چون نیست خواجه حافظ معذور دارمارا !

فردا بیستم مهر روز حضرت حافظ است ما این را بهانه کردیم تا با تمسک به اعتقادخود وتوصیه ی آن حافظ قرآن تفالی به دیوان جاودانه ای وی بزنیم :

منم که دیده به دیداردوست کردم باز*چه شکرگویمت ای کارساز بنده نواز /

نیازمند بلا کو رخ از غبار مشوی *که کیمیای مراداست خاک کوی نیاز /

زمشکلات طریقت عنان متاب ای دل *که مردراه نیندیشدازنشیب وفراز/

طهارت ارنه به خون جگرکند عاشق *به قول مفتی عشقش درست نیست نماز /

درین مقام مجازی بجز یاله مگیر*درین سراچه ی بازیچه غیرعشق مباز /

به نیم بوسه دعایی بخرزاهل دلی *که کیددشمنت از جان وجسم داردباز/

                    فکند زمزمه ی عشق درحجازوعراق

                     نوای بانگ غزل های حافظ از شیراز

حقا که حافظ همچنان نوای رحمانی دارد.

/ 0 نظر / 12 بازدید