بختياري ها هميشه دين دا ر و خداپرست بودند

بختياري ها اگر چه از داشتن مدارس عالي و و ديني در دوره هاي مختلف بي نصيب بودند اما هميشه دين دار و يكتا پرست بودند .به گواه اسناد و مدارك معتبر آنها يا پيروان دين زردشت پيام بر ايراني بودند ويا شيعيان پاك طينت و عاشق.

نه افراط و نه تفريط هاي ديگر ان را پذيرفتند و نه بي اعتقادي بيگانگان را.

اكنون نيز با داشتن جوانان خداجوي و مومن و رشد قابل توجه علمي و تحصيلي مردان و زنان غيور خود ،سهم بسياري در توسعه ي نوين ايران دارند.

جالب اين كه مدارا و دوست داري آنها از دولت هاي انقلاب اسلامي و حضور در ميدان هاي حماسه و سلحشوري برگ هاي پر افتخار تاريخ سياسي - اجتماعي آنان است.

اين فرصت براي دولت مردان زمينه ي مناسبي است تا از اين مردم خداجوو توانمند در مديريت كشور استفاده نمايند.

/ 0 نظر / 15 بازدید