شعری برای بختياری ها

ز هم روزی که مالت وی برافتو                             مونیدم تابش وگرمی زافتو 

یه دنیای جداکاری تو سی خت                                تیات آستاره ریت افتو پلت شو

از روزی که خانه ی شما به برآفتاب آمده من تابش وگرمی از آفتاب ندیدم تو دنیایی جداگانه ای :چشمهایت ستاره ورویت آفتاب وموهایت شب اند .

شعر از استاد داراب رییسی بختیاری

/ 0 نظر / 14 بازدید