عيد سعيد فطر

فرارسیدن عید فرخنده وسعید فطر رابه تمام مسلملنان خداجوی تبریک می گویم .

این عید دینی فرصتی است که انسان تامل کند که در یک ماه سفر خود چه اندوخته است

اگر در این بازار سودی است با درویش خرسند است .خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی .

تمرین کنیم ۱۱ماه دیگر هم می شود وارسته بود .....

/ 0 نظر / 14 بازدید