کجا می رویم؟

با این همه کبکبه ودب دبه کجا می رویم . فقط حرف و حرف . در اقتصادو اجتماع وعلم و... که هنری از خود نشان ندادیم دین و باورهای ایمانی خود را فدای ارزش های سیاسی و زود گذر نکنیم.

/ 1 نظر / 14 بازدید
سید حسینی

برای تغییر شرایط زندگی خود چه می توانیم بکنیم؟