حزب به خودی خود بد نيست آقای وزير

قرار نیست که همه مثل آقای وزیر فرهنگ !!!فکرکنند .ایشان از تحزب گریزان وبه جامعه که چه عرض کنم به اتاق تک صدایی معتقدند.

در کشورهای پیش رفته احزاب برنامه می دهند و مردم به برنامه ها یعنی به احزاب رای می دهند .وزیر فرهنگ خود باید به توسعه وگسترش جامعه ی چندصدایی فکر کند چون انسان ها هروقت نتوانند آزادانه حرف بزنند زیرزمینی سخن می گویند.

اگر قلم هارابشکنیم به فروش اسلحه کمک کرده ایم !!!!

پس آقا یک بار دیگر به حرف خود بیاندیشید .

اگرچه میدانیم آب از آب تکان نمی خورد؟؟؟؟!!!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید